You are here

Florilegium diuersorum epigrammatum in septem libros. Anthologia diaphorōn epigrammatōn, archaiois syntetheimenōn sophois, epi diaphorois hypothesesin, hermēneias echontōn epideixin, kai pragmatōn he genomenōn, he hōs genomenōn aphēgēsin ..

Primary tabs